NamaKemonoServer
Server Status


IP

106.166.213.82

Port

19132

サーバー名

ナマケモノサーバー >> 24h公開中j7FRYLf7

プレイヤー

1 / 50


・umigami46

サーバー情報


使用src: PocketMine-MP 3.14.0
対応バージョン: v1.16.0

2020/07/14 14:34:36